Visie herinrichting Stadhuisplein

0
3662

Het Stadhuisplein is een karakteristiek plein dat medebepalend is voor het imago en de beleving van de Rotterdamse binnenstad. Het wordt wel de voortuin van het stadhuis genoemd en verbindt de Coolsingel en de Lijnbaan met elkaar. Het herbergt een populair en bruisend horeca- en uitgaanscentrum en een geméleerd winkelaanbod. Daarnaast heeft het plein een belangrijke stedelijke functie voor evenementen, demonstraties en manifestaties. Het stadhuisplein viert komend jaar pas haar 50ste verjaardag; een jong plein en toonbeeld van de wederopbouwstad.

Aanpassingen
Door de jaren heen zijn er diverse aanpassingen gedaan aan het plein. In de jaren zeventig zijn twee paviljoens op de kop van het plein toegevoegd die het plein afschermen van de Coolsingel. De kiosken waren onderdeel in een poging de menselijke maat terug te brengen in het centrum van Rotterdam. Andere veranderingen zijn nieuwe materialisatie van de vloer, toevoeging/verwijdering van groen en plantsoen en wijzigingen aan de plinten. De totale opsomming heeft het plein weldegelijk van gezicht doen veranderen. Van een plein met een open vizier op het stadhuis naar een meer gesloten horecaplein.

Gesloten rommelig plein
Het Stadhuisplein heeft niet de uitstraling die het verdient, de verschillende activiteiten komen onvoldoende uit de verf en het plein maakt een gesloten rommelige indruk ten opzichte van de Coolsingel en het Stadhuis. Niet alleen de inrichting is het probleem, ook het gebruik, de gevels, de samenwerking tussen ondernemers, het imago, de visuele kwaliteit en de mentaliteit.

Toekomstvisie Stadhuisplein
Na het bespreken van de huidige situatie van het plein is met alle betrokkenen afgesproken om op basis van drie sporen aan de slag te gaan:

 1. opstellen toekomstvisie op basis waarvan het plein opnieuw ingericht kan worden: taak gemeente;
 2. aanpak opstellen voor het vastgoed aan de noord- en zuidzijde van het plein: taak vastgoed partijen;
 3. voorstel ontwikkelen voor het programmeren van meer activiteiten en ter verbetering van het imago: taak exploitanten.

De gemeente heeft het opstellen van de toekomstvisie op zich genomen. Het doel van de visie is om de uitstraling van het Stadhuisplein te verbeteren door:

 1. verbreding van het gebruik van het Stadhuisplein;
 2. verbreding van de doelgroepen;
 3. realisatie van een aantrekkelijk en uitnodigend openbaar gebied.

De visie formuleert daartoe een samenhangend pakket aan verbeteringen:

 • herstellen zichtlijn met stadhuis door het verwijderen van de twee kiosken langs de Coolsingel;
 • verkleinen terrassen en verbeteren uitstraling ervan;
 • renovatie vastgoed noordzijde (horecazijde) en het faciliteren van een samenhangende, tweelaagse serre over de gehele lengte van de bebouwing aan de noordzijde;
 • versterken van het detailhandelprogramma aan de zuidzijde en het hiermee versterken van de loopverbinding tussen Lijnbaan en Coolsingel;
 • renovatie van het vastgoed aan de zuidzijde met eventueel het toevoegen van een luifel en extra winkeloppervlak op de eerste verdieping;
 • het zo veel als mogelijk weren van de expeditie over het plein. Onderzocht wordt welke alternatieve bevoorrading van de aan het plein gelegen horecabedrijven en winkels haalbaar is;
 • reductie van de (geluids)overlast van het plein voor omwonenden door ondermeer het verkleinen van de terrassen en de bouw van de serres;
 • en, last but not least, een goede, multifunctionele inrichting die aansluit bij het 24uurs gebruik van het plein.

Meer informatie: Visie Stadhuisplein 2011 (pdf)

[mappress mapid=”13″]